GEBRUIKSVOORWAARDEN ROCKETFLOW

Laatst bijgewerkt 24 januari 2022

Inhoudstafel

Artikel 1 Identiteit en mandaat van Uncapped, eigenaar van het Rocketflow platform

Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden van de besloten vennootschap Uncapped, gevestigd te Solvynsstraat 60, 2018 Antwerpen en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0630.871.766. Uncapped is de eigenaar van het Rocketflowplatform dat via verschillende kanalen, waaronder maar niet beperkt tot de asbest-afspraak.be website, aangeboden wordt aan gebruikers. Dit platform biedt gebruikers (hierna: ‘Aanvrager’) de mogelijkheid om een gepaste dienstverlener te vinden en daar een overeenkomst mee te sluiten. Dienstverleners maken gebruik van de diensten van Uncapped om hun offertes beschikbaar te stellen, onder andere via maar niet beperkt tot de asbest-afspraak.be website en zo in contact te komen met Aanvragers. De aanvaarding van de offerte heeft tot gevolg dat er een overeenkomst tot stand komt tussen de Dienstverlener en de Aanvrager, niet tussen Uncapped en de Aanvrager. 

Artikel 2 Toepasselijkheid & voorwaarden

2.1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) het platform. Door als bezoeker gebruik te maken van het platform, erkent de bezoeker uitdrukkelijk deze gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. Door zich als Aanvrager te registreren en/of het platform te gebruiken, erkent de Aanvrager uitdrukkelijk deze gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.2.2. Om offertes aan te vragen en overeenkomsten te sluiten via het platform moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.2.3. Door het ondertekenen van een offerte via asbest-afspraak.be aanvaard je uitdrukkelijk de algemene verkoopsvoorwaarden van de Dienstverlener die steeds beschikbaar zijn via de website van de Dienstverlener.

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten

3.1. Uncapped biedt via de asbest-afspraak.be website voor de Aanvrager enkel de mogelijkheid aan om overeenkomsten te sluiten met de Dienstverlener.3.2. Op basis van een aantal vragen krijgt de Aanvrager een aantal offertes voorgeschoteld van dienstverleners die het best bij wensen van de Aanvrager passen. Na de keuze voor een offerte, moet de aanvrager nog enkele persoonsgegevens invoeren en vervolgens wordt een offerte op maat opgesteld. Door deze offerte te ondertekenen via het e-signing platform komt een overeenkomst tot stand tussen de Aanvrager en de Dienstverlener

Artikel 4 Prijs

4.1. De prijzen worden steeds weergegeven exclusief BTW en alle andere kosten.4.2. De Dienstverlener kan zijn prijs niet wijzigen zodra er een overeenkomst tot stand is gekomen tussen jullie. 

Artikel 5 Betaling

5.1. De betaling geschiedt tussen de Aanvragen en de Dienstverlener volgens de algemene verkoopsvoorwaarden van de Dienstverlener.

Artikel 6 Conformiteit en garantie

6.1. Wij garanderen dat onze diensten voldoen aan de eisen van alle toepasselijke wetten op het moment van uw bestelling.

Artikel 7 Levering en uitvoering

De overeenkomst gesloten tussen de Aanvrager en de Dienstverlener wordt uitgevoerd door de Dienstverlener volgens diens algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden. 

Artikel 8 Overmacht

 8.1. In geval van overmacht zijn wij niet verplicht onze verplichtingen tegenover jou na te komen. In dat geval hebben wij het recht om ofwel onze verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.8.2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze macht die het ons onmogelijk maakt om onze verplichtingen tegenover je geheel of gedeeltelijk na te komen. Tot die omstandigheden behoren onder meer: stakingen, uitsluitingen, arbeidsgeschillen, epidemieën, pandemieën, brand, technische storingen, stroomstoringen, storingen in gebruikte (telecommunicatie)netwerken of -lijnen of andere communicatiesystemen en/of het niet-beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering door toeleveranciers of andere derden, ... .

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten

9.1. Je erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten, logo's en/of website berusten bij Uncapped haar onderaannemers of andere rechthebbenden.9.2. Het is je verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals het verveelvoudigen daarvan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming (van Uncapped haar onderaannemers of andere rechthebbenden).

Artikel 10 Klachtenprocedure

10.1. Wij hopen uiteraard altijd dat al onze bezoekers 100% tevreden zijn. Mocht je desondanks klachten hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via .eb.wolftekcor%40skramer Wij beloven je klacht zo snel mogelijk te behandelen.10.2. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing op alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van ons Platform. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van ons platform zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Antwerpse rechtbanken.